Елеганс Мебел

logo-qhrfwvpx3zptyxhntxz76kw8n86t22jkve1ybf0d5w

„Елеганс мебел“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.012 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за изпълнение на проект на тема:

„Подобряване на производствения капацитет на „Елеганс мебел“ ЕООД“.

Общата стойност на проекта е 293 987.44 лв.

Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (174 922.53 лв), както и от националния бюджет на Република България (30 868.68 лв).

Главната цел на проекта е да се подобрят производствените процеси в предприятието на „Елеганс мебел“ ЕООД чрез въвеждане на високо технологично и усъвършенствано производствено оборудване от тематичната област „Мехатроника и чисти технологии“ на Информационната система за интелигентна специализация. За постигане на тази цел се предвижда закупуването на съвременно високопроизводително оборудване, вкл. Автоматичен широколентов шлайф, както и Винтов маслен компресор с инвертор, комплект с хладилен изсушител и ресивер.

Основните очаквани резултати от реализацията на проекта могат да се обобщят по следния начин:

–  повишаване и подобряване на производителността на дружеството с 45.33%;

– повишаване на ефективността на производствените разходи с 16.41%;

– нарастване на пазарния дял на дружеството на целевите му местни и чужди пазари и в частност увеличаване на приходите от износ с 28.34%;

– повишаване на качеството на произвежданите мебели и съкращаване сроковете на производство;

– създаване на две нови работни места;

– значително снижаване на тежкия непривлекателен труд в предприятието;

– икономия на ел.енергия за производство на единица продукция – до 20%.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Елеганс мебел“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Проект "Иновации и конкурентоспособност"