Покана за кръгла маса и пресконференция по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0057-C01 „Eфективно използване на ресурсите в „ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ” EООД”