Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на оборудване за нуждите на „Елеганс мебел” ЕООД“.