Елеганс Мебел

logo-qhrfwvpx3zptyxhntxz76kw8n86t22jkve1ybf0d5w

Във връзка с изпълнението на договор BG16RFOP002-2.012-0015-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „Елеганс мебел“ ЕООД“, в рамките на процедура BG16RFOP002-2.012 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, „Елеганс мебел“ ЕООД провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на оборудване за нуждите на „Елеганс мебел” ЕООД“.

Тръжната документация може да намерите тук и на сайта на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС – http://www.eufunds.bg.  Оферти се подават през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020: https://eumis2020.government.bg

Крайна дата за подаване на оферти: 27.06.2019г.

1_Публична покана ОБ ЕМ

2_Изисквания към офертите ОБ ЕМ

3_Приложение 3.6_Методика_за_оценка_ОБ ЕМ

4_Техническа спецификация ОБ ЕМ

5_ Оферта ОБ ЕМ

6_Декларация чл.12 нова

7_Справка доставки ОБ ЕМ

8_договор ОБ ЕМ

Проект "Иновации и конкурентоспособност"