Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет:..